Algemene voorwaarden

 • 1. Onze verkopen en offertes zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden dewelke worden gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.
 • 2. Prijsoffertes worden in principe zonder verbintenis opgemaakt. Ze gelden maximaal voor een periode van dertig dagen. Bestellingen die rechtstreeks door de klant worden geplaatst of genoteerd worden door onze vertegenwoordigers, verbinden ons slechts na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
 • 3. Leveringstermijnen worden enkel gegeven als inlichting en verbinden ons niet. De overschrijding ervan geeft geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadeloosstelling. Voor bestellingen die niet uit onze stock worden geleverd, zal de klant dienen rekening te houden met de beschikbaarheid van de fabriek.
 • 4. Tenzij bijzondere hoedanigheden uitdrukkelijk door ons vermeld worden, leveren wij goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, met de gebruikelijke toegelaten afwijkingen op maten, gewichten en samenstelling der goederen.
 • 5. Wij wijzen alle aankoopsvoorwaarden af die op documenten uitgaande van de klant voorkomen, alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
 • 6. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is. Indien één gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het saldo der bestelling te vernietigen.
 • 7. LAMO N.V. behoudt zich het recht voor om aan particuliere klanten bij bestelling een voorschot te vragen van 30%. Het saldo wordt voldaan bij levering of afhaling van het product.
 • 8. Mocht het voorschot niet worden betaald en mocht de klant niet overgaan tot enige betaling, behoudt LAMO N.V. zich het recht de overeenkomst alsnog te annuleren en 30% van de koopsom te vorderen als schadevergoeding.
 • 9. In het geval de bestelling door de klant wordt geannuleerd, behoudt LAMO N.V. zich het recht voor om alsnog de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
 • 10. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na de levering. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de levering als definitief aanzien. In ieder geval worden bewerkte goederen als definitief aanvaard erkend. Wij kunnen er hoogstens toe gehouden zijn de verkochte goederen te vervangen voorzover deze nog geen bewerkingen hebben ondergaan door de klant. Dit kan enkel nadat deze goederen bij een tegensprekelijk onderzoek defect bevonden werden. Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de acht dagen
 • na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen als definitief aanvaard.
 • 11. Behandelings- en administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden wanneer de bestelling op factuur geen € 100,00 bereikt.
 • 12. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Ruiselede, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de klant wissels zouden trekken of onze facturen zouden laten innen door bank- of andere instellingen. 
 • 13. Door het niet betalen van een rekening op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
 • 14. De bedragen die op hun vervaldag niet voldaan zijn, brengen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest mede van 12% op jaarbasis. Behoudens de bedongen interesten wordt tussen de partijen uitdrukkelijk bepaald en overeengekomen dat in geval niet- betaling binnen de maand na de vervaldatum en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, LAMO N.V. zich het recht voorbehoudt heeft verschuldigd saldo te verhogen met 15% met een minimum van € 50,00.
 • 15. Bij niet tijdige betaling van de factuur, zal de factuur in het geval van niet- handelaars kunnen worden verhoogd met een interest van 12% en een schadebeding van 15% en dit per analogie van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties.
 • 16. Ingeval van wanbetaling op de vervaldag zal de verkoop, onafgezien het recht van de koper de uitvoering van de koop te eisen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling contractueel ontbonden zijn.
 • 17. De goederen blijven eigendom van LAMO N.V. tot op het ogenblik van de integrale vereffening van de factuur, zelfs indien de goederen verwerkt werden. De goederen kunnen na eenvoudig aangetekend schrijven teruggenomen worden zonder recht op schadevergoeding in hoofde van LAMO N.V. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s.
 • 18. In geval van betwisting is enkel het Belgische Recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

DE KLANT ERKENT KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN, en DEZE TE HEBBEN AANVAARD.